1
Bạn cần hỗ trợ?

NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC HỖ TRỢ MỞ THẺ ATM ĐỂ NHẬN TIỀN TỪ QUỸ BHTN

Đây là nội dung được đề cập đến trong Công văn 3068/BHXH-CSXH ngày 01/10/2021 triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn nêu rõ, trong việc chi trả hỗ trợ cho người lao động, trường hợp người lao động chưa có số tài khoản cá nhân, đơn vị sử dụng lao động phối hợp với các ngân hàng để hỗ trợ người lao động mở tài khoản.

Theo đó, đối với người lao động nhận qua tài khoản cá nhân, Phòng/Bộ phận Kế hoạch - Tài chính phối hợp với ngân hàng đối chiếu thông tin, số hiệu tài khoản, nếu đúng thực hiện chuyển tiền vào tài khoản cho người lao động ngay trong ngày nhận được danh sách, chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo.

Mức hỗ trợ cụ thể đối với người lao động đủ điều kiện như sau:

Thời gian đóng BHTN dưới 12 tháng: Hỗ trợ 1,8 đồng/người.

Thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng - dưới 60 tháng: Hỗ trợ 2,1 triệu đồng/người.

Thời gian đóng BHTN từ đủ 60 tháng - dưới 84 tháng: Hỗ trợ 2,4 triệu đồng/người.

Thời gian đóng BHTN từ đủ 84 tháng - dưới 108 tháng: Hỗ trợ 2,65 triệu đồng/người.

Thời gian đóng BHTN từ đủ 108 tháng - dưới 132 tháng: Hỗ trợ 2,9 triệu đồng/người.

Thời gian đóng BHTN từ đủ 132 tháng trở lên: Hỗ trợ 3,3 triệu đồng/người.

You are here:

Khách hàng tiêu biểu