1
Bạn cần hỗ trợ?

TỪ 8/11, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC VAY TỚI 100 TRIỆU TỪ QUỸ VIỆC LÀM

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có việc làm và tạo việc làm, ngày 23/9/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 74 năm 2019 thay đổi mức vay và thời hạn vay theo hướng có lợi hơn.

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP như sau:

Về mức vay

- Người lao động được vay tối đa 100 triệu đồng.

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay tối đa 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

(Các mức vay này đều gấp 02 lần mức vay hiện tại)…

You are here:

Khách hàng tiêu biểu