1
Bạn cần hỗ trợ?

Bản quyền tác giả

  • Nộp đơn đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm Logo, tác phẩm hình, viết, tranh, phần mềm, website…;
  • Tư vấn và Soạn thảo Hợp đồng chuyển giao quyền tác giả và các hợp đồng có liên quan đến quyền tác giả;
  • Tư vấn và đại diện giải quyết tranh chấp, vi phạm bản quyền.
You are here:

Khách hàng tiêu biểu