1
Bạn cần hỗ trợ?

ĐÃ CÓ NGHỊ ĐỊNH 04/2021 VỀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Ngày 22/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Theo Nghị định này, hình thức xử phạt và mức phạt tiền trong lĩnh vực giáo dục gồm:

- Hình thức xử phạt chính:

+ Cảnh cáo;

+ Phạt tiền.

- Hình thức xử phạt bổ sung:

+ Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

+ Trục xuất;

+ Đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 50 triệu đồng, đối với tổ chức là 100 triệu đồng.

Lưu ý, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực giáo dục khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ và hành vi vi phạm đó thuộc công vụ, nhiệm vụ được giao theo văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành thì không xử phạt theo Nghị định này mà xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

You are here:

Khách hàng tiêu biểu