1
Bạn cần hỗ trợ?

BỎ HÀNG LOẠT CƠ QUAN THANH TRA TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

Tại  Nghị định 25/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 41/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân, đã xóa bỏ hàng loạt cơ quan Thanh tra trong Công an nhân dân.

Cụ thể, các cơ quan bị xóa bỏ khỏi hệ thống cơ quan thanh tra nhà nước trong Công an nhân dân gồm:

- Thanh tra Tổng cục;

- Thanh tra Bộ Tư lệnh;

- Thanh tra Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thanh tra Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Và từ 20/5/2021 - ngày Nghị định 25 có hiệu lực, hệ thống cơ quan thanh tra nhà nước trong Công an nhân dân chỉ còn:

- Thanh tra Bộ Công an;

- Thanh tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thanh tra Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Ở các cơ quan, đơn vị không có tổ chức thanh tra thì Thủ trưởng đơn vị trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.

Đơn vị có quân số từ 200 cán bộ, chiến sĩ trở lên, bố trí cán bộ thanh tra chuyên trách; quân số dưới 200 cán bộ, chiến sĩ, bố trí cán bộ thanh tra kiêm nhiệm.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/5/2021.

You are here:

Khách hàng tiêu biểu