1
Bạn cần hỗ trợ?

Thủ tục phản đối trước và sau khi cấp bằng Sáng chế

1. Phản đối trước khi cấp bằng

Ở một số nước, việc cấp bằng độc quyền sáng chế có thể bị phản đối bằng cách nộp đơn phản đối trước khi cấp. Nếu việc phản đối này thành công thì bằng độc quyền sáng chế có thể không được cấp hoặc phạm vi của các đểm yêu cầu bảo hộ có thể bị thu hẹp so với yêu cầu.

2. Phản đối sau khi cấp bằng

Ở các nước khác, việc cấp bằng độc quyền sáng chế có thể bị phản đối bằng cách nộp một đơn phản đối sau khi cấp bằng. Nếu việc phản đối này thành công thì bằng độc quyền sáng chế được cấp có thể bị vô hiệu hoặc phạm vi của các điểm yêu cầu bảo hộ có thể bị thu hẹp so với các điểm yêu cầu bảo hộ được cấp độc quyền. Ở một số quốc gia, có thể áp dụng cả hai biện pháp này.

Để hiểu được tất cả những vấn đề này và những vấn đề liên quan khác sẽ diễn ra như thế nào, xin hãy theo dõi các nội dung chúng tôi sẽ gửi tới các bạn trong bài viết tiếp theo, khám phá thế giới sở hữu trí tuệ và những cơ hội mà sở hữu trí tuệ có thể mang lại cho doanh nghiệp của bạn.

You are here:

Khách hàng tiêu biểu