1
Bạn cần hỗ trợ?

Xử lý vi phạm - Giải quyết tranh chấp

  • Tư vấn trình tự thủ tục xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp;
  • Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thẩm định và kết luận thiệt hai do xâm phạm sở hữu trí tuệ gây ra;
  • Tiến hành các thủ tục cần thiết để xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
You are here:

Khách hàng tiêu biểu