1
Bạn cần hỗ trợ?

SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ XUẤT TRÌNH SỔ HỘ KHẨU GIẤY TRONG THÁNG 12/2022

Đây là một trong những nội dung được nêu tại Nghị quyết 143/NQ-CP ngày 04/11/2022 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2022.

 

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XÁC NHẬN THÔNG TIN HỘ TỊCH

Ngày 14/11/2022, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định 2228/QĐ-BTP công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

 

BỘ GIÁO DỤC PHÊ DUYỆT ĐƠN VỊ ĐƯỢC TỔ CHỨC THI IELTS, LINGUASKILL

Ngày 17/11/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt đơn vị được tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS, Linguaskill lần lượt tại Quyết định số 3730/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 3731/QĐ-BGDĐT.

 
 

CHÍNH PHỦ TỔ CHỨC LẠI MỘT SỐ ĐƠN VỊ THUỘC BỘ Y TẾ

Ngày 15/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2022/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

 
 

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH SỐ LỢI BẤT CHÍNH TRONG BUÔN BÁN HÀNG CẤM, HÀNG GIẢ

Ngày 02/11/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 65/2022/TT-BTC quy định chi tiết khoản 2, Điều 91 Nghị định 98/2020/NĐ-CP.

 
 

KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC HẠN CHẾ TRONG QUẢN LÝ NHÀ CHUNG CƯ TẠI HÀ NỘI

Ngày 15/11/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 296/KH-UBND khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư thương mại trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 
 

THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Ngày 17/11/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1435/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp.

 
 

THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP THAM GIA TRỰC TIẾP MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI NƯỚC NGOÀI

Ngày 14/11/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1415/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng lưới phân phối nước ngoài đến năm 2030”.

 
 

NGHIÊM CẤM THỪA PHÁT LẠI DÙNG FACEBOOK PHẢN ÁNH THÔNG TIN SAI SỰ THẬT

Ngày 01/11/2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 08/2022/TT-BTP về việc ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại.

 
 

ĐIỀU CHỈNH NGAY CHI PHÍ TÍNH GIÁ CƠ SỞ XĂNG DẦU CHO SÁT THỰC TẾ

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được nhắc tới tại Nghị quyết 143/NQ-CP ngày 04/11/2022 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2022.

 
 

Trang 1 trong tổng số 250

You are here:

Khách hàng tiêu biểu