1
Bạn c�n h� tr�?

Nhãn hiệu

Các dịch vụ Encolaws hỗ trợ Khách hàng bao gồm việc tư vấn và thực hiện các thủ tục sau đây:
•    Tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu trước khi đăng ký (Trademark Search);
•    Tra cứu về việc sử dụng nhãn hiệu làm cơ sở để Hủy nhãn hiệu trên cơ sở không sử dụng hoặc Phản đối yêu cầu hủy nhãn hiệu trên cơ sở không sử dụng (Search for use of mark);
•    Tra cứu Chủ sở hữu nhãn hiệu (Owner Search)
•    Nộp đơn Đăng ký Nhãn hiệu tại Việt Nam (Filing new trademark application);
•    Nộp đơn Đăng ký Nhãn hiệu tại Nhật, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Phillippins, Myanmar, Cambodia, Lào, Thái Lan, Đức, Mỹ, các nước ASEAN và các nước khác thuộc Châu Á, EU và các nước khác trên thế giới / Filing new trademark application for registration in Japan, Korea, Malaysia, Singapore, Phillipins, Myanmar, Cambodia, Laos, Thailand, Germany, US, ASEAN countries, EU countries and other countries in the world;

•    Nộp đơn Đăng ký quốc tế Nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid và Thỏa ước Madrid có chỉ định vào các nước cụ thể / Filing International Application under the Madrid Protocol & Madrid Agreement;
•    Sửa Đơn liên quan đến mẫu nhãn, sản phẩm dịch vụ, tên và/hoặc địa chỉ chủ sở hữu nhãn hiệu / Recordal of Change of trademark specimen / goods, services/ proprietor’s name and/or address in the pending application;
•    Sửa Bằng (chỉnh sửa các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu liên quan đến mẫu nhãn, sản phẩm dịch vụ, tên, địa chỉ chủ sở hữu nhãn hiệu) / Recordal of Change of the trademark specimen / goods, services/ proprietor’s name and/or address in the registration certificate;
•    Gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu / Renewal of validity of trademark registration certificate;
•    Soạn thảo, dịch, đăng ký Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu (trong các giao dịch mua bán thương hiệu hoặc M&A, Chuyển giao công nghệ, Franchise) / Draft, translate, register Trademark Assignment Agreement (in such transactions as M&A, Technology Transfer, Franchise);
•    Soạn thảo, dịch, đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (trong các giao dịch M&A, Chuyển giao công nghệ, Franchise / Draft, translate, register Trademark License Agreement (in such transactions as M&A, Technology Transfer, Franchise);
•    Phó bản, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu / Duplicate trademark registration certificate;
•    Trả lời Thông báo kết quả thẩm định nội dung về việc dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ cho đơn đăng ký nhãn hiệu / Response to official action regarding intended refusal of trademark protection;
•    Khiếu nại liên quan tới việc Từ chối bảo hộ nhãn hiệu / Appeal regarding refusal of trademark protection,
•    Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu / Opposition;
•    Phản đối ngược (Counter Opposition): phản đối lại ý kiến phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu
•    Hủy hiệu lực nhãn hiệu / Cancellation;
•    Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu / Invalidation;
•    Xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp quyền SHCN đối với nhãn hiệu / Handle with trademark infringement & disputes;
•    Tham gia thương lượng / hòa giải / đại diện tranh tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ / handle with disputes in Intellectual Property field.

You are here:

Khách hàng tiêu biểu