1
Bạn c�n h� tr�?

HOÀN THIỆN HỒ SƠ BÁO CÁO VỀ CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG TRONG THÁNG 5/2024

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 65/NQ-CP ngày 07/5/2024 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2024.

Cụ thể, Bộ Nội vụ được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị về cải cách tiền lương trong tháng 5/2024 để làm cơ sở xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật triển khai chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW kể từ ngày 01/7/ 2024.

Các Bộ, cơ quan, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước, phấn đấu tăng thu, đồng thời kiểm soát chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên để dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương, an sinh xã hội...

Bộ Nội vụ chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết một số khó khăn, vướng mắc khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương khẩn trương thực hiện quy trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/9/2024.

Đng thời, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân nơi sắp xếp đơn vị hành chính. Tăng cường trách nhiệm điều phối, theo dõi, đôn đốc việc triển khai vị trí việc làm của các bộ, cơ quan, địa phương.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế.

Note:

- Trên đây là nội dung tóm tắt. Nếu Quý khách còn vướng mắc, và có yêu tư vấn chi tiết vui lòng gửi về Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Nội dung bài viết mang tính chất tham khảo;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc.

You are here:

Khách hàng tiêu biểu