1
Bạn cần hỗ trợ?

ĐÃ CÓ QUY ĐỊNH MỚI VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM

Ngày 25/10/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 37-QĐ/TW quy định về những điều Đảng viên không được làm.

Quy định 37-QĐ/TW năm 2021 sẽ thay thế Quy định 47-QĐ/TW năm 2011. Trong đó, Quy định mới ghi nhận một số điều Đảng viên không được làm như:

- Nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép;

- Không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng;

- Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương;

- Cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố; tàng trữ, tuyên truyền, tán phát hoặc xúi giục người khác tuyên truyền, tán phát thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức để truyền bá những thông tin, quan điểm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Viết bài hoặc cung cấp tài liệu cho người khác viết, nói, cho đăng tải tin, bài sai sự thật, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định....

- Tổ chức, tham gia các tổ chức, hội trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; biểu tình, tụ tập đông người gây mất trật tự, an ninh;

- Tổ chức, xúi giục, tham gia các hoạt động bè phái, cục bộ gây mất đoàn kết nội bộ...

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải chấp hành nghiêm những quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm.

Đảng viên vi phạm Quy định trên phải được xử lý công minh, chính xác, kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký là ngày 25/10/2021.

You are here:

Khách hàng tiêu biểu