1
Bạn cần hỗ trợ?

ĐÃ CÓ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 19 ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM

Ngày 29/11/2021, Ủy ban kiểm tra Trung ương ban hành Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW về việc thực hiện Quy định về những điều Đảng viên không được làm.

Với mỗi điều Đảng viên không được làm theo Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021, Hướng dẫn này nêu cụ thể các việc không cho phép Đảng viên thực hiện.

Ví dụ: Điều 1 Quy định 37 quy định Đảng viên không được nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép.

Hướng dẫn 02 nêu cụ thể hành vi Đảng viên không được làm là:

-       Phát ngôn, trả lời phỏng vấn, viết bài cho báo chí, trang thông tin điện tử (kể cả bảo chí nước ngoài), sử dụng không gian mạng để đăng tải, bình luận, chia sẻ thông tin những nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nnghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Quy chế, Quyết định, Kết luận của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

-       Thực hiện không nghiêm, không đúng, không đầy đủ hoặc không chỉ đạo, triển khai thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định, kết luận của Đảng, của tổ chức đảng cấp trên và cấp mình.

-       Làm những việc pháp luật cấm hoặc pháp luật chưa quy định khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Về tổ chức thực hiện:

Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định của Ban chấp hành Trung ương và Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về những điều Đảng viên không được làm.

Đảng viên có trách nhiệm gương mẫu chấp hành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy định, Hướng dẫn về những điều Đảng viên không được làm. Đối với nội dung chưa được hướng dẫn trong Quy định này thì căn cứ vào các quy định của Trung ương để thực hiện.

Đảng viên vi phạm Quy định về những điều Đảng viên không được làm phải xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

You are here:

Khách hàng tiêu biểu