1
Bạn cần hỗ trợ?

ĐÃ CÓ NGHỊ ĐỊNH MỚI HƯỚNG DẪN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Chính phủ đã ban hành Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Theo đó, Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính về;

-        Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính;

-        Quy định về vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính;

-        Áp dụng quy định về xử phạt vi phạm hành chính;

-        Quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Trong đó, việc xác định mức phạt tiền với một hành vi vi phạm hành chính cụ thể trong trường hợp có nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ được áp dụng theo nguyên tắc sau:

-        Khi xác định mức tiền phạt với tổ chức, cá nhân vi phạm vừa có tình tiết tăng nặng vừa có tình tiết giảm nhẹ: Được giảm trừ tình tiết tăng nặng theo nguyên tắc một tình tiết giảm nhẹ được giảm trừ một tình tiết tăng nặng;

-        Mức phạt tiền cụ thể với một hành vi hành chính là mức trung bình của khung phạt tiền được quy định với hành vi đó.

Trường hợp có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trở lên, áp dụng mức tối thiểu của khung tiền phạt, nếu có từ 02 tình tiết tăng nặng trở lên, thì áp dụng mức tối đa của khung hình phạt.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

You are here:

Khách hàng tiêu biểu