1
Bạn cần hỗ trợ?

BỘ CHÍNH TRỊ: BỐ TRÍ NGÂN SÁCH ĐỂ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG

Đây là nội dung được nhắc đến trong Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, tại Kết luận, Bộ Chính trị nhấn mạnh cần quan tâm bố trí ngân sách nhà nước để thực hiện cải cách tiền lương, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức dưỡng liêm, toàn tâm, toàn ý với công việc.

Đồng thời, có chính sách phù hợp với những cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động trực tiếp trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Cùng với đó, thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy định xác định biên chế giáo viên trong năm 2022 phù hợp với điều kiện thực tế của vùng, miền, địa phương để nâng cao chất lượng giáo dục, giảm biên chế giáo viên.

Tập trung nghiên cứu, ban hành các quy định, chính sách phù hợp để đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công, nhất là giáo dục, y tế... ở các thành phố, đô thị lớn, những nơi có số cơ học tăng nhanh.

Bộ Chính trị cũng cho biết thêm, giai đoạn 2022 - 2026 cơ bản không tăng biên chế cán bộ, công chức và thực hiện giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. Chỉ được tăng biên chế cán bộ, công chức khi thành lập tổ chức mới hoặc tổ chức, cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao thêm nhiệm vụ.

You are here:

Khách hàng tiêu biểu