1
Bạn cần hỗ trợ?

CHẤM DỨT VIỆC BỔ NHIỆM CÁN BỘ GIỮ CHỨC VỤ HÀM

Ngày 01/4/2022, Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương đã có Kết luận 33-KL/TW về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm.

Theo đó, Ban Bí thư kết luận chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm ở các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị kể từ ngày 01/4/2022 (riêng chức vụ hàm ngoại giao sẽ thực hiện theo quy định riêng).

Ngoài ra, đối với cán bộ, công chức hiện đang giữ chức vụ hàm thì thực hiện như sau:

- Thời gian công tác còn dưới 05 năm thì được giữ nguyên chức vụ hàm và chế độ, chính sách đến khi nghỉ hưu.

- Thời gian công tác còn trên 05 năm thì đến khi hết thời hạn bổ nhiệm (05 năm từ ngày được bổ nhiệm) sẽ không bổ nhiệm lại chức vụ hàm mà xem xét, bố trí công tác phù hợp.

Đối với cán bộ, công chức đang giữ chức vụ trưởng hoặc tương đương có thời gian công tác tính đến tuổi nghỉ hưu theo quy định còn dưới 05 năm do sắp xếp tổ chức bộ máy không tiếp tục bố trí làm vụ trưởng hoặc có nguyện vọng thôi công tác quản lý, điều hành thì xem xét bố trí công tác phù hợp và được bảo lưu chế độ, chính sách hiện hưởng cho đến khi nghỉ hưu.

You are here:

Khách hàng tiêu biểu