1
Bạn cần hỗ trợ?

BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH VỀ LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TRONG THÁNG 5/2022

Đây là một trong những nội dung trọng tâm được nêu tại Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2022.

Theo đó, tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định về mức lương tối thiểu vùng cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong tháng 5/2022.

Đồng thời, việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động cũng được Chính phủ yêu cầu Bộ này triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp để đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân cũng như người lao động.

Không chỉ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tại Nghị quyết 63 này, Chính phủ cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ Luật Đất đai sửa đổi để báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc hội ngay sau khi Hội nghị Trung ương 5 thông qua Nghị quyết về đất đai.

Bên cạnh đó, các văn bản khác liên quan đến lĩnh vực đất đai như Nghị định số 148/2020/NĐ-CP, Bộ này cũng phải khẩn trương hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung nhằm quản lý đất đai một cách chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý việc sử dụng đất sai mục đích, chuyển mục đích trái luật, trình Chính phủ trong tháng 5/2022.

Về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Chính phủ yêu cầu chuẩn bị điều kiện tốt nhất để tổ chức một cách an toàn, nghiêm túc, chất lượng, công bằng và khách quan...

Nghị quyết này được ban hành ngày 03/5/2022.

You are here:

Khách hàng tiêu biểu