1
Bạn cần hỗ trợ?

HÀ NỘI MỞ KÊNH ZALO TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đây là nội dung được nêu tại Kế hoạch 32/KH-VP ngày 29/8/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai kênh tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên ứng dụng Zalo

Việc xây dựng kênh tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và tạo thêm kênh tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền địa phương. Từ đó gửi những phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính đến cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết.

Thông qua ứng dụng Zalo, người dân, doanh nghiệp có thể gửi phản ánh, kiến nghị về những vướng mắc, khó khăn trong việc giải quyết thủ tục hành chính hoặc phản ánh, kiến nghị về hành vi, thái độ của cán bộ, công chức khi tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp với sự phục vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn Thành phố.

Kênh thông tin tiếp nhận phản ánh trên Zalo được thực hiện đơn giản, thuận tiện và có các tính năng thân thiện với người dùng để người dân, doanh nghiệp dễ dàng truy cập, thao tác, gửi phản ánh, kiến nghị.

Thành phố xây dựng biểu mẫu theo form mẫu tiếp nhận phản ánh, kiến nghị người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Trên cơ sở biểu mẫu đã được xây dựng, tổ chức số hóa, tích hợp lên ứng dụng Zalo.

Cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ công chức khi tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị qua ứng dụng Zalo đảm bảo nhanh chóng điều chuyển thông tin đến cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết phản ánh kiến nghị.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp để tiếp cận, sử dụng, thực hiện việc phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên ứng dụng Zalo.

You are here:

Khách hàng tiêu biểu