1
Bạn cần hỗ trợ?

5 HUYỆN CỦA HÀ NỘI ĐƯỢC LẬP ĐỀ ÁN LÊN QUẬN

Ngày 18/10/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3916/QĐ-UBND ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện thực hiện việc lập Đề án thành lập quận, phường.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng được giao tổ chức lập đề án thành lập quận, phường thuộc quận; thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập đề án theo quy định.

Ủy ban nhân dân các các huyện trên có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ đúng phạm vi, thời hạn được ủy quyền; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Uỷ ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, triển khai việc lập đề án bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật; báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền; khó khăn, vướng mắc, vấn đề đột xuất phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ủy ban nhân dân các huyện trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đơn vị tư vấn) lập đề án tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu.

Ngoài ra, Sở Tài chính được giao tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bố trí vốn lập đề án và hướng dẫn các huyện về trình tự, thủ tục thanh, quyết toán đề án từ nguồn chi thường xuyên.

Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ và đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc Uỷ ban nhân dân các huyện thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền; kịp thời tham mưu Uỷ ban nhân dân Thành phố chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập đề án.

Thời hạn ủy quyền cho các huyện trên lập đề án lên quận từ nay đến hết 31/12/2025.

You are here:

Khách hàng tiêu biểu