1
Bạn cần hỗ trợ?

LƯƠNG TRỢ LÝ TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TƯƠNG ĐƯƠNG THỨ TRƯỞNG

Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 30-QĐ/TW về tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình bổ nhiệm, chế độ với chức danh trợ lý, thư ký.

Theo Điều 11 của Quy định 30, chính sách, chế độ đối với trợ lý, thư ký như sau:

-        Đối với trợ lý:

+ Trợ lý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư: Hưởng lương và chính sách, chế độ tương đương Thứ trưởng.

+ Trợ lý của Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội: Hưởng lương và chính sách, chế độ tương đương Tổng Cục trưởng.

- Đối với thư ký:

+ Thư ký của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội: Hưởng lương và chính sách, chế độ tương đương Vụ trưởng của Bộ, ngành Trung ương.

-        Thư ký của Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng và tương đương; Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương: Hưởng lương và chính sách, chế độ tương đương Phó Vụ trưởng hoặc Phó ban cấp ủy tỉnh và tương đương của cơ quan, đơn vị cùng cấp.

Trường hợp trước khi đảm nhận chức danh trợ lý, thư ký đã hưởng lương và chính sách, chế độ cao hơn thì được giữ nguyên.

You are here:

Khách hàng tiêu biểu