1
Bạn c�n h� tr�?

CƠ CẤU TỔ CHỨC MỚI CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

Ngày 08/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 60/2022/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam.

So với quy định trước đây, cơ cấu tổ chức của Đài truyền hình vẫn giữ nguyên số lượng là 28 đơn vị, tuy nhiên tên gọi và cơ cấu đã có sự thay đổi:

1. Văn phòng.

2. Ban Tổ chức cán bộ.

3. Ban Kế hoạch - Tài chính.

4. Ban Kiểm tra.

5. Ban Hợp tác quốc tế.

6. Ban Thư ký biên tập.

7. Ban Thời sự.

8. Ban Khoa giáo.

9. Ban Truyền hình tiếng dân tộc.

10. Ban Truyền hình đối ngoại.

11. Ban Văn nghệ.

12. Ban Sản xuất các chương trình Giải trí.

13. Ban Thể thao.

14. Ban Biên tập truyền hình đa phương tiện.

15. Trung tâm Phim tài liệu.

16. Trung tâm Phim truyền hình.

17. Trung tâm Tư liệu.

18. Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

19. Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

20. Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ.

21. Các cơ quan thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại nước ngoài được thành lập theo quy định của pháp luật.

22. Trung tâm Kỹ thuật truyền hình.

23. Trung tâm Mỹ thuật.

24. Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số.

25. Trung tâm Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng.

26. Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ truyền hình.

27. Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình.

28. Trung tâm Tin học và Công nghệ truyền hình.

Trong đó:

- Văn phòng (được tổ chức 08 phòng), ban Tổ chức cán bộ, ban Kế hoạch - Tài chính, ban Kiểm tra, ban Hợp tác quốc t là tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc.

- Ban Thư ký biên tập là tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc và sản xuất chương trình, Ban Thư ký biên tập được tổ chức 13 phòng.

- Các đơn vị tổ chức sản xuất chương trình là:

  • Các ban Thời sự, Khoa giáo, Truyền hình tiếng dân tộc, Truyền hình đối ngoại, Văn nghệ, Sản xuất các chương trình Giải trí, Thể thao, Biên tập truyền hình đa phương tiện.
  • Các Trung tâm Phim tài liệu, Phim truyền hình, Tư liệu.
  • Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ.
  • Các cơ quan thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại nước ngoài.
  • Trung tâm Kỹ thuật truyền hình.
  • Trung tâm Mỹ thuật.

- Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số là đơn vị tổ chức sản xuất chương trình và cung cấp nội dung số đa nền tảng.

- Trung tâm Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng là đơn vị tổ chức phát sóng chương trình.

- Các Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ truyền hình, Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình, Tin học và Công nghệ truyền hình là các tổ chức sự nghiệp khác.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 08/9/2022.

 

You are here:

Khách hàng tiêu biểu