1
Bạn c�n h� tr�?

HÀ NỘI RA CHỈ THỊ VỀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2024

Ngày 21/9/2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị 14/CT-UBND về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mọi tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp bảo đảm đúng, đủ số lượng theo quy định và tổ chức hoạt động có hiệu quả. Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp theo chức năng nhiệm vụ, nâng cao vai trò chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện công tác tuyển quân.

Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu, rộng trong nhân dân trên địa bàn thành phố, chú trọng đối tượng là công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ nâng cao nhận thức về ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng của công tác tuyển quân...

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, các Sở, ngành và cơ quan liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm túc công tác tuyển quân năm 2024.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên để tạo phong trào quần chúng sôi nổi, cổ vũ, khích lệ, động viên thanh niên hăng hái nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân…

You are here:

Khách hàng tiêu biểu